Open in the curiosity app
Share the knowledge!

Aikido Sword Fighting: Ken-Gi Two : Tsuki following Shomenuchi: Aikido Ken-Gi Two