Jesus Teaches the Apostles How to Pray | The Bible
02:48

Jesus Teaches the Apostles How to Pray | The Bible