18. Cormac McCarthy, Blood Meridian (cont.)
40:20

18. Cormac McCarthy, Blood Meridian (cont.)